STATUTUL AJVPS  GORJ          

 

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - (1) Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Gorj, denumită în continuare A.J.V.P.S. Gorj, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil. 

(2) A.J.V.P.S. Gorj este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.

(3) A.J.V.P.S. Gorj are sediul în Tg. Jiu, strada General Tell nr. 28A parter ( str. Traian nr. 9) jud. Gorj.

(4) A.J.V.P.S. Gorj are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii. 

(5) A.J.V.P.S. Gorj este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 444/A/1998 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Tg. Jiu sub nr. 444/A/2006.

Art. 2. (1) A.J.V.P.S. Gorj este afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte. 

(2) A.J.V.P.S. Gorj îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară. 

(3) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Gorj este nedeterminată. 

Art. 3. - Scopul A.J.V.P.S. Gorj îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi. 

Art. 4. A.J.V.P.S. Gorj are următoarele obiective şi atribuţii: 

a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia; 

b) reprezintă și apără interesele membrilor asociaţiei şi ale personalului angajat al asociaţiei;

c) încheie cu autorităţile administrative contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ-sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public; 

d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice; 

e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile de activitate cinegetic şi, respectiv, halieutic, de activitate; 

f) desfăşoară activitati:

- instruire în domeniul armelor și muniţiilor, precum și alte forme de învățământ (cod CAEN 9262);

- activități sportive: vânătoare sportivă sau de agrement, pescuit sportiv sau de agrement, tir vânătoresc, tir de agrement, trageri cu armamentul din dotarea personalului sau a altor persoane fizice și juridice autorizate, în poligonul de tragere pentru iniţiere, pregătire și antrenament: cod CAEN 9262);

- învățământ în domeniul sportiv și recreaţional (cod CAEN 8551);

- alte forme de învatamant n.c.a. (cod CAEN 8559);

g) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare; 

h) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească; 

i) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare; 

j) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi din străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare; 

k) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său; 

l) desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi economice şi activităţi agricole cuprinse în următoarele coduri CAEN:  

- vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv servicii anexe (cod CAEN 0150);

- pescuit și servicii anexe (cod CAEN 0150);

- piscicultură și servicii anexe (cod CAEN 0502);

- comerţ cu amănuntul în magazin specializat și a altor produse (arme, muniţii, accesorii pentru vânătoare și pescuit) (cod CAEN 5248);

- creşterea altor animale (cod CAEN 0149);

- vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii (cod CAEN 0170);

- pescuitul în ape dulci (cod CAEN 0312);

- comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște (cod CAEN 4638); 

- acvacultura în ape dulci (cod CAEN 0322);

- comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate (cod CAEN 4764);

- comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor și seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate (cod CAEN 4776);

- comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN 4778); 

- alte activități sportive (cod CAEN 9319);

- alte activități recreative și distractive n.c.a (cod CAEN 9329);

- facilități de cazare pentru vacanțe pe perioadă de scurtă durată (cod CAEN 7721);

- parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (cod CAEN 5530);

- alte servicii de rezervare și asistență turistică (cod CAEN 7990);

m) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare; 

n) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate; 

o) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.; 

p) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările aplicabile în domeniu.

 

   CAPITOLUL II   Membrii A.J.V.P.S. Gorj

         Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni 

 

Art. 5. - (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Gorj se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii. 

(2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Gorj se face cu carnetul de membru vizat anual. 

(3) Calitatea de membru vânător se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care îndeplineşte condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare, solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Gorj, recunoaşte prezentul statut și se obligă să îl respecte. 

(4) Persoanele titulare de permis de vânătoare permanent, se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în limita locurilor disponibile. 

(5) Calitatea de membru pescar amator sau pescar sportiv se dobândeşte de către orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Gorj, recunoaşte statutul acesteia și, se obligă să îl respecte. 

(6) Carnetul de membru vânător nu poate fi obținut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte grave de braconaj – fără permis de armă, permis de vânătoare, autorizaţie de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului – ori, pentru săvârşirea altor infracţiuni de braconaj. 

(7) Calitatea de membru în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Gorj este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale oricărei alte asociaţii de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv . 

Art. 6. - (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Gorj încetează prin renunţare, radiere sau excludere. 

(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la altă organizaţie afiliată. 

(3) ) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de anulare a permisului de vânătoare permanent,  de stabilire a domiciliului în străinătate sau în caz de neplată a cotizaţiei de membru pe anul precedent.

(4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Gorj care: 

a) au fost condamnați definitiv pentru infracţiuni prevăzute în Legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în privința cărora s-a dispus prin hotărâre definitivă, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei în condițiile Codului Penal; 

b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, după înştiinţare scrisă; 

c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie de vânători şi/sau pescari sportivi pentru braconaj ori pentru prejudicierea imaginii A.G.V.P.S. şi/sau a asociaţiilor afiliate;

d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi și care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Gorj; 

e) au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme de calibrul 5,6 l.r., cu percuţie pe ramă, sau cu alte arme şi mijloace neomologate pentru practicarea vânătorii, (arbalete, arcuri, capcane neomologate, arme militare – cu excepția celor deținute de persoane autorizate, dispozitive de vedere şi ochire pe bază de multiplicare de lumină reziduală, infraroşu sau  termoviziune etc.); 

f) nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus cu privire la legalitatea acestor măsuri. 

g) aduc daune materiale şi/sau morale A.J.V.P.S. Gorj ori A.G.V.P.S. sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora; 

h) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale de constatare a contravenţiilor sau infracţiunilor în domeniul cinegetic sau piscicol, în fondul cinegetic sau zona de pescuit, ori se sustrag controlului acestuia; 

i) Se abrogă 

(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru. 

(6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului "ANULAT" pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului. 

(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat. 

(8) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de către consiliul asociației şi se pot contesta la Adunarea generală a acesteia, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, la instanţele de judecată de la sediul asociaţiei.  . 

Art. 7. - (1) Membrii A.J.V.P.S. Gorj au următoarele drepturi:  

a) să practice vânătoarea şi/sau pescuitul recreativ sportiv în condiţiile reglementărilor în vigoare, pe fondurile şi/sau zonele de pescuit  repartizate grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile cinegetice şi zonele de pescuit recreativ/sportiv  ale altor grupe, cluburi ori altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu condiţia achitării cotizaţiilor de membru la termenele scadente şi, respectiv, a achitării cotizaţiilor suplimentare stabilite de fiecare asociație în cauză; 

b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi să aibă prioritate la acordarea de autorizaţii individuale pe fondul cinegetic atribuit grupei din care fac parte şi, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale clubului sau asociaţiei din care fac parte; 

c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare; 

d) să primească gratuit un statut al A.J.V.P.S. Gorj; 

e) să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de Adunarea generală a A.J.V.P.S. Gorj, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins; 

f) să asiste la adunările generale ale A.J.V.P.S. Gorj, fără drept de vot dacă nu au fost desemnaţi delegaţi ai grupei sau clubului, după caz, cu acordul adunării generale; 

g) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Gorj şi ale A.G.V.P.S., dacă au calitatea de delegat şi îndeplinesc condiţiile din statut; 

h) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Gorj şi a A.G.V.P.S.; 

i) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate; 

j) să fie recompensaţi pentru merite deosebite. 

(2) Membrii A.J.V.P.S. Gorj pot beneficia de următoarele facilităţi: 

a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:  

- bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani, începând din anul împlinirii vârstei; 

- persoanele cu dizabilităţi potrivit hotărârii Consiliului asociaţiei;

- elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi; 

- membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Gorj şi ai A.G.V.P.S; 

b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani, pentru membrii de peste 75 de ani, începând din anul împlinirii vârstei ; 

c) reducerea procentuală a cotizației anuale, în cazul achitării integrale a acesteia pe anul în curs de plată, la o dată fixă ambele stabilite de către consiliul director al asociației și aprobată de adunarea generală; 

d) achitarea unei cotizații fixe de 50 lei / an începând cu anul împlinirii vârstei de 80 de ani, sau dacă sunt veterani de război, au calitatea de angajat al A.J.V.P.S. Gorj sau pensionari ai A.J.V.P.S. Gorj cu o vechime în activitate de cel puțin 10 ani și să nu fi fost sancționați disciplinar în activitate cu excepția avertismentului și mustrării; 

e) personalul angajat al AJVPS Gorj este scutit de plata cotizației anuale ca membru al asociației

f) scutirea de plata cotizației anuale ca membru pescar dacă aceștia au și calitatea de membru vânător. 

(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de Consiliul asociaţiei . 

(4) De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ. 

(5) Prin excepţie de la prevederile de la alin. (1) lit. (g), salariaţii A.J.V.P.S.,Gorj, în afară de directorul asociaţiei pentru Consiliu şi secretarii de cluburi pentru Comitete, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau locţiitori ai acestuia şi nici în Comitetele cluburilor sau Consiliul asociaţiei și nici ca delegați în Adunarea generală – cu excepția directorului și a secretarilor de club . 

Art. 8. - Membrii A.J.V.P.S. Gorj au următoarele obligaţii: 

a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor; 

b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Gorj, ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează; 

c) să plătească, în cazul vânătorilor,  până la data de 30 iunie, integral cotizația; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizației cu 0,02%/zi întârziere şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia; 

d) să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru, într-un termen stabilit de Consiliul asociației, dar nu mai mult de doi ani, de la promovarea examenului; 

e) membrii asociației care prestează zile de muncă pentru gospodărirea fondurilor cinegetice și de pescuit , vor fi plătiți pentru munca prestată pentru recepția lucrării, predarea în gestiune și întocmirea actelor contabile , conform reglementărilor în vigoare;

 f) să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, chiar dacă nu participă la activităţile de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ-sportiv; 

g) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ sportiv; 

h) să nu comercializeze vânatul şi peştele, dobândite prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv; 

i) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător; 

j) să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Gorj şi ale A.G.V.P.S.; 

k) să comunice A.J.V.P.S. Gorj noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia, şi asociaţiile similare în care s-au înscris; 

l) să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc. 

Art. 9. - Membrii A.J.V.P.S. Gorj care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ sportiv pot beneficia de următoarele recompense: 

a) diplome, plachete şi cupe; 

b) premii în bani şi în obiecte; 

c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale; 

d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau permise de pescuit recreativ sportiv. 

Art. 10. - Titlul de "Membru de onoare al A.J.V.P.S. Gorj” se poate acorda de către Adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ sportiv. 

Art. 11. - (1) Membrilor A.J.V.P.S. Gorj care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului recreativ sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului recreativ sportiv până la finalizarea cercetărilor penale sau după caz până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive; suspendarea se poate aplica, în condițiile prevăzute de statut  și în cazul situațiilor prevăzute la alin. 1.

c) excluderea din asociaţie. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generală, ale cărei hotărâri pot fi atacate, în acelaşi termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de judecată competentă de la sediul asociaţiei.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de Consiliu rămâne definitivă, în cazul faptelor de braconaj confirmate de instanţele de judecată.

(4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru. 

(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia. 

(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi. 

(7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de asociaţie. 

(8) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu fapta săvârşită, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca eventuala măsură a excluderii să se adopte în funcţie de pronunţarea definitivă a instanţei competente.  

(9) Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind fapta lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi. 

 

CAPITOLUL III

  Structura organizatorică a  A.J.V.P.S. Gorj

 
Art. 12. A.J.V.P.S. Gorj are în structura sa: 

a) cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi/sau pescarilor  recreativ sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora; 

b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului asociației. 

Art. 13. - Organele A.J.V.P.S. Gorj sunt: 

a) Adunarea generală; 

b) Consiliul asociaţiei, cu atribuţii de consiliu director; 

c) Comisia de cenzori. 

Art. 14.  (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Gorj, constituit din totalitatea membrilor delegați ai grupelor, ai cluburilor, mandataţi în acest sens de adunările generale de alegeri ale acestora. 

(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai, şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară, de către Consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor grupelor asociației, adresată Consiliului asociaţiei sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, Adunarea generală a A.J.V.P.S. Gorj organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S. 

(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise şi/sau anunţ într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării. 

(4) În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise sau în directă legătură cu cele înscrise pe ordinea de zi.
(5) Norma de reprezentare a delegaților la Adunarea generală să fie de un (1) delegat la un nr. de 25 membri vânători și un (1) delegat la un număr de 450 membri pescari.  

Art. 15. – (1) Adunarea generală are următoarele atribuţii: 

a) aprobă sau modifică, după caz, statutul asociației în concordanţă cu statutul-cadru, regulamentul Comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului; 

b) dezbate şi aprobă anual raportul de activitate ale Consiliului, programul de activitate şi bugetul asociaţiei şi ratifică situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii (bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), potrivit raportului comisiei de cenzori, si se pronunță asupra gestiunii asociației;  

c) dezbate şi aprobă strategia asociației, programul prioritar de activitate al acesteia și bugetul de venituri și cheltuieli adoptat de Consiliul asociaţiei; 

d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă motivat, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, cenzorii și validează membrii Consiliului asociației aleși de grupe pe o perioadă de 5 ani; 

e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţia asociației în Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează dintre membrii acesteia, candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; 

f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii asociației împotriva sancţiunilor disciplinare; 

g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului asociaţiei, luate în condiţiile art. 18 lit. o); 

h) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unități economice sau a desfăşurării unor activităţi economice cu caracter accesoriu in vederea realizării fondurilor financiare necesare realizării scopului asociației;

i) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor ;

j) hotărăşte cu privire la  dizolvarea asociaţiei şi destinaţia patrimoniului, , la divizarea acestuia şi împărțirea patrimoniului, la afilierea sau dezafilierea din cadrul A.G.V.P.S., la înfiinţarea sau desfiinţarea cluburilor, precum şi la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor cinegetice, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor în Adunarea generală a asociaţiei;

k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de "Membru de onoare al A.G.V.P.S." pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Gorj care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens; 

l) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea asociației, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.

m) aprobă propunerea consiliului asociației privind angajarea/desfacerea contractului de muncă al directorului.

(2) La ședințele adunării generale poate participa orice membru al asociației, putând face propuneri în interesul îmbunătățirii activității asociației, acestea putând fi supuse votului membrilor delegați.

(3) Se abrogă.

Art. 16. - (1) Consiliul conduce activitatea asociației în intervalul dintre două adunări generale. 

(2) Consiliul asociației este compus din 15 membri, cu o vechime de minimum 5 ani în asociație;  din Consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedinții, directorul asociaţiei și președinții cluburilor. 
(3) Dintre membrii Consiliului  asociației se alege Președintele, Vicepreședintele cu probleme de vânătoare care să fie ales din membri Consiliului care aparține celuilalt Club  de vânătoare și Vicepreședintele cu probleme de pescuit. 

Art. 17.  (1) Consiliul asociației se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia. 

(2)  Consiliul asociației adoptă hotărâri în interesul asociației iar acestea sunt asumate sub semnătură de către președintele consiliului.

(3) Consiliul asociației este legal constituit în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(4) În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă. 

Art. 18. - Consiliul asociației are următoarele atribuţii: 

a) convoacă Adunarea generală a asociației şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia; 

b)  analizează raportul de activitate şi aprobă situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii      ( bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;

c) analizează şi adoptă proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; 

d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora precum şi alte reduceri sau reeşalonări de cotizaţii în situaţii convingător motivate; 

e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi al celorlalte categorii de personal angajat, premierea și sancționarea acestora  .

f) coordonează activitatea cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor şi la repartizarea vânătorilor în grupe, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora; validează sau invalidează componenţa organelor de conducere ale cluburilor ori grupelor, după caz, dacă au fost/nu au fost respectate normele privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la aceste niveluri ori au fost alese persoane care au fost sancţionate, în ultimii 5 ani, pentru braconaje sau prejudicierea imaginii AJVPS Gorj şi AGVPS; 

g) propune înfiinţarea unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului asociației; 

h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora; 

i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin; 

j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri; 

k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate; 

l) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul Comisiei de cenzori; 

m) acordă medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau în obiecte; 

n) propune Adunării generale acordarea titlului de Membru de onoare al A.J.V.P.S. Gorj şi a Diplomei de merit a A.J.V.P.S. Gorj;

o) în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa Adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut. 

Art. 19.  (1) Pe lângă Consiliul asociației pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, care cuprind minimum un specialist în materie, printre care: 

a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor; 

b) comisia de tir vânătoresc; 

c) comisia de chinologie vânătorească; 

d) comisia de pescuit sportiv şi competiţii; 

e) comisia juridică; 

f) comisia economică; 

g) comisia pentru promovarea imaginii asociației. 

(2) Comisiile vor fi organizate potrivit regulamentului propriu aprobat de adunarea generală şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei. 

Art. 20. (1) Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii Consiliului Asociației cu o vechime mai mare de 10 ani în asociație şi are următoarele atribuţii: 

a) conduce adunările generale şi consiliile A.J.V.P.S. Gorj; 

b) reprezintă asociația în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţară şi din străinătate; 

c) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociaţiei, cu aprobarea adunării generale a asociaţiei  şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.; 

d) Se abrogă; 

e) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor sau directorului.

(2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii Consiliului asociației. 

Art. 21. - Directorul asociaţiei are următoarele competenţe: 

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului; 

b) administrează patrimoniul asociației şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale, cu aprobarea sau avizarea prealabilă a adunării generale sau Consiliului asociaţiei, când se hotărăşte astfel la nivelul Consiliului AJ.VPS. Gorj.;

c) încheie, cu acordul Consiliului asociaţiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale; 

d) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora; 

e) reprezintă asociaţia în adunările generale ale operatorilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice; 

f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară; 

g) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul organizaţiei; 

h) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit recreativ sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească; 

i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni; 

j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora; 

k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative; 

l) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol; 

m) comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile rămase definitive pentru braconaj;  

n) dă delegare de competenţă personalului din subordine; 

o) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Gorj şi ale A.G.V.P.S. 

p) răspunde de redactarea hotărârilor adoptate de Consiliul asociației în conformitate cu procesul verbal de ședință.

Art. 22. - (1) Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Gorj se verifică de 1-3 cenzori aleşi de Adunarea generală a acesteia. 

(2) Cenzorul, în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri, sau cel puţin un membru al Comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociaţii, trebuie să fie expert contabil. 

(3) Funcţia de membru în Comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Consiliului, precum şi cu calitatea de angajat în cadrul A.J.V.P.S. Gorj. 

(4) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea generală. 

 

Art. 23. - (1) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.J.V.P.S. Gorj şi răspund, în faţa Adunării generale, de veridicitatea documentelor verificate şi legalitatea desfăşurării acestei activităţi. 

(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.J.V.P.S. Gorj şi ca informări Consiliului, Preşedintelui şi Directorului asociației. 

Art. 24. - Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare aprobat de adunarea generală a asociaţiei. . 

Art. 25. A.J.V.P.S. Gorj are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi: 

- Clubul Tg. Jiu, cu sediul în Tg. Jiu,  strada General Tell nr. 28A parter ( str. Traian nr. 9) jud. Gorj; 

- Clubul Tg. Cărbunești, cu sediul în Tg. Cărbunești, str. Minerilor, bl. B10 sc. 1, ap. 1 parter, jud. Gorj. 

Art. 26. Organele de conducere ale filialelor/cluburilor din cadrul A.J.V.P.S. Gorj sunt: 

a) adunarea generală; 

b) comitetul clubului. 

Art. 27. (1) Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor; aceasta se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui clubului, a directorului, preşedintelui sau consiliului A.J.V.P.S. Gorj.

(2) Convocarea se face prin convocator scris, cu Ordinea de zi anexată,  cu cel puţin  5 zile calendaristice  înainte de data reuniunii.

Art. 28. Atribuţiile adunării generale a clubului sunt: 

a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al comitetului clubului; 

b) analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate; 

c) propune dezbate şi avizează bugetul anual al clubului; 

d) alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului; 

e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a asociaţiei şi desemnează candidaţii pentru Consiliul asociației şi pentru Comisia de cenzori. 

f) apreciază activitatea secretarului retribuit al clubului şi a paznicilor de vânătoare şi transmite directorului sau consiliului asociaţiei, după caz,  eventuale propuneri de premiere/sancţionare a acestora;

Art. 29. (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea clubului este condusă de comitetul clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani în asociație, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; secretarul clubului este membru de drept al comitetului. 

(2) Şedinţele se ţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a secretarului clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei. 

Art. 30.  Comitetul clubului are următoarele atribuţii: 

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei; 

b) elaborează proiectele programului de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului; 

c) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi; 

d) organizează concursurile de pescuit  recreativ sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe club; 

e) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător, a cunoştinţelor minime necesare; 

f) propune acordarea de premii în bani și/sau obiecte şi sancţionarea membrilor și angajaților clubului; 

g) propune repartizarea fondurilor cinegetice şi a zonelor de pescuit pe grupe de vânători şi, respectiv, de pescari sportivi. 

Art. 31. (1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare. 

(2) Preşedintele clubului îl poate mandata pe secretarul acestuia să îl reprezinte. 

Art. 32. (1) În cadrul asociaţiei sunt constituite grupe de vânători şi grupe de pescari sportivi. 

(2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fiecărui fond cinegetic, preluat în gestionare, dintr-un număr de minimum 3 vânători şi un maximum calculat corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.  

(3) Grupa de pescari sportivi se organizează pe zone de pescuit, pe grupe de zone de pescuit sau la nivel de club/asociație.

(4) Grupele de vânători şi de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizate pe asociaţie sau cluburi.

(5) Membrii grupelor de vânători sau de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizaţi pe liste afişate la sediile asociaţiilor sau cluburilor, după caz.  

Art. 33.  A.J.V.P.S. Gorj are în structura sa următoarele grupe ale vânătorilor şi ale pescarilor sportivi: 

- grupe ale vânătorilor –constituite pe fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Gorj .

- grupe ale pescarilor sportivi – repartizate pe zonele de pescuit gestionate de A.J.V.P.S. Gorj. 

Art. 34.  Organul de conducere al grupelor este adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă, cu cel puţin 5 zile mai înainte de data desfăşurării ei,  de organizatorul acesteia, de preşedintele sau de secretarul clubului, directorul asociaţiei ori Consiliul asociației, după caz, 

precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar. 

Art. 35. Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii: 

a) analizează şi propune programul de activitate a grupei iar, după adoptare, se preocupă de realizarea acestuia; 

b) alege organizatorul, gospodarul grupei, delegaţii la adunările generale ale clubului sau ale asociației, candidaţii pentru comitetul clubului și reprezentanții în Consiliul asociației,  pentru o perioadă de 5 ani, dintre vânătorii cu experienţă, buni cunoscători ai zonei şi comportamentului faunei cinegetice din zonă ; candidaţii trebuie să aibă o vechime ca vânători în asociație mai mare de 5 ani; 

c) urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează recomandări necesare susţinerii examenului de vânător; 

d)  propune recompense şi sancţiuni pentru membrii săi. 

Art. 36.  Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a zonelor de pescuit recreativ sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc. 

 

   CAPITOLUL IV   Patrimoniul A.J.V.P.S. Gorj

 
Art. 37. (1) A.J.V.P.S. Gorj are patrimoniu propriu privat, format din: 

- bunuri imobile; 

- bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile; 

- obiecte de inventar şi mijloace circulante; 

- orice drepturi şi obligaţii conform legii. 

(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S. Gorj, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă. 

Art. 38. - Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Gorj se realizează din: 

a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;  

b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu; 

c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.; 

d) orice alte surse, în condiţiile legii. 

Art. 39. Cotizaţiile de înscriere, cotizaţiile anuale şi cotizaţiile suplimentare de membru vanator și/sau pescar sportiv se stabilesc anual de către Consiliul asociaţiei și se ratifică ulterior de adunarea generală a acesteia; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, elevii , studenţii, masteranzii de la cursurile de zi și doctoranzii până la vârsta de 25 de ani şi persoanele de peste 75 de ani achită 50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru anul respectiv. 

Art. 40. - Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Gorj la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. este egală, începând din anul 2016, cu echivalentul a:

– 4 euro/membru vânător cu cotizaţia integrală;

– 2 euro/membru vânător cu cotizaţia redusă 50%;

– 1 euro/membru/vânător cu cotizaţia redusa 75%;

– 0,4 euro/membru pescar cu cotizaţia integrală;

– 0,2 euro/membru pescar cu cotizaţia redusă 50%;

– 0,1 euro/ membru pescar cu cotizaţia redusă 75%.

Art. 41. - Bunurile A.J.V.P.S. Gorj pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l). 

Art. 42. - Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Gorj, foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea niciunei părţi din patrimoniul asociaţiei. 

   CAPITOLUL V   Dispoziţii finale 

Art. 43. - (1) Adunările generale ale asociației, cluburilor și grupelor, sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii persoanelor delegate; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile și maximum 30 de zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea.

(2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, dacă nu se hotărăşte altfel; hotărârea adunării generale a asociației se redactează distinct, pe baza procesului verbal întocmit, de către director și se semnează de către președintele asociației.

(3)  La şedinţele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Gorj paticipă fără drept de vot, secretarii de cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe, în limita locurilor libere. 

(4) Dreptul de vot al delegaţilor în adunările generale, în  consilii şi în comitete este condiţionat de achitarea cotizaţiei anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.

(5) Mandatul de delegat în Adunarea Generală este personal, dar se poate exercita şi prin intermediul altui delegat în adunarea generală împuternicit în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notariat.

Art. 44. - (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Gorj vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi cărora, în ultimii 3 ani, nu le-a fost suspendat, de asociaţie, dreptul de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii Consiliului asociaţiei şi comitetelor cluburilor se vor desfăşura cu vot secret, în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.

(3) În situația în care președintele asociației este ales din rândul membrilor unui club din asociație, vicepreședintele cu vânătoarea al asociației va fi ales din rândul membrilor celuilalt club.

Art. 45.  (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept se completează dintre delegaţii/membrii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză. 

(2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă, din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de Consiliul asociaţiei, până la prima Adunare generală a asociaţiei. 

(3) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu şi comitete se completează, la prima adunare generală, prin alegeri pe funcţie, în condiţiile art. 43 alin (2), sau art. 44 alin (2) după caz.

Art. 46. - (1) Membrii consiliilor şi ai comitetului clubului care lipsesc nemotivat de la două reuniuni succesive sau de 3 ori în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 45. 

(2) Pierderea calităţii de membru atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţie. 

Art. 47.  Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Art. 48. A.J.V.P.S. Gorj îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri: 

a) prin hotărâre a Adunării generale; 

b) când scopul asociației nu mai poate fi realizat; 

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d) din cauză de insolvabilitate; 

e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege; 

f) când scopul ori acţiunea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice; 

h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii. 

Art. 49. - Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Gorj, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei. 

Art. 50. - Consiliul A.J.V.P.S. Gorj,  va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare generală a A.J.V.P.S. Gorj. 

Art. 51. - Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea generală a A.J.V.P.S. Gorj, astăzi, 17.07.2016  şi intră în vigoare după înscrierea modificărilor în registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Tg. Jiu . 

 

 Hotărârea civilă nr. 3215 pronunțată la data 26.05.2022 de  de către 

        JUDECĂTORIA TÂRGU JIU – SECȚIA CIVILĂ